Liczba gości: 667
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Monitoring wykorzystania przejść dla zwierząt dla drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego od km 49+973,53 do km 75+212 przez okres 3 lat.
Opis przedmiotu zamówienia: Monitoring wykorzystania przejść dla zwierząt dla drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego od km 49+973,53 do km 75+212 przez okres 3 lat.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.49.2020
Termin realizacji: Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia w terminie 38 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym wykonać i przekazać poszczególne raporty z wynikami prac monitoringowych w poniższych terminach:

Raporty z monitoringu przyrodniczego:
 Raport nr 1 - 13 miesięcy od dnia podpisania umowy;
 Raport nr 2 - 25 miesięcy od dnia podpisania umowy;
 Raport nr 3 - 38 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60 %
b) Doświadczenie Specjalisty teriologa – 20 %
c) Doświadczenie Specjalisty herpetologa – 20 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 61
e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-08-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 24.08.2020 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 61;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 61 lub e-mail mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIO- STUDY Marcin Łukaszewicz
Pracownia Badań Przyrodniczych
26-630 Jedlnia- Letnisko
Ul. Nadrzeczna 18
Cena: 123 000,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 26.10.2020
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 94 404,96 zł
Oferta z najwyższa ceną: 447 720,00 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj