Liczba gości: 918
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-27
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.45.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 196455
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj