Liczba gości: 693
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S7 na odc. obwodnicy Radomia od km 0+000,00 do km 24+650,00
Opis przedmiotu zamówienia: Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S7 na odc. obwodnicy Radomia od km 0+000,00 do km 24+650,00.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.36.2020
Termin realizacji: Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia w terminie 39 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym wykonać i przekazać poszczególne raporty z wynikami prac monitoringowych i analizę porealizacyjną w poniższych terminach:

a) Raporty z monitoringu przyrodniczego:
Raport nr 1 - 13 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Raport nr 2 - 25 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Raport nr 3 - 38 miesięcy od dnia podpisania umowy;
b) Analizę porealizacyjną w zakresie przyrody:
39 miesięcy od dnia podpisania umowy (dla Etapu II).
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60 %
b) Doświadczenie Specjalisty teriologa – 20 %
c) Doświadczenie Specjalisty herpetologa – 20 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61
e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl ,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-06-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 22.06.2020 r., do godz. 11:30
Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :
.
1. Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail mszymkiewicz@gddkia.gov.pl)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GISGRAPH Emilia Skłucka, Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
Cena: 127 870,00 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: 03.08.2020
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 104 550,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 132 840,00 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj