Liczba gości: 782
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym w Warszawie, ul. Mińska 25
Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym w Warszawie, ul. Mińska 25
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.35.2020
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 06.11.2020 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji na stolarkę okienną - 30 % = 30 pkt.
Doświadczenie Kierownika budowy - 10 % = 10 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 62
e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-06-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 18.06.2020 r., do godz. 11:30
Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail schada@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOMAX Kot Mariusz
Wręczyca Mała
ul. Długa 123
42-130 Wręczyca Wielka
Cena: 1 170 881,28 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 15.07.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 921 723,65 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 950 780,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj