Liczba gości: 2270
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53”
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) zespół projektowy – 18% = 18 pkt
c) zespół środowiskowy – 10% = 10 pkt
d) zespół geologiczny – 6% = 6 pkt
e) ilość wizji lokalnych – 6% = 6 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze
GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2018
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: 3.241.69.2018_o
Hasło: dy8JEs!#
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Wiolettą Mordaką, tel.: +48 22 209 24 31
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 22 209 23 62, e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-12-05 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl drukuj