Liczba gości: 1352
Data wszczęcia postępowania: 2018-10-05
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L
wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki
(Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)
Opis przedmiotu zamówienia: Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)


UWAGA:
Tom III SIWZ Rozdział 2 ÷ 4 oraz Tom IV zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.66.2018
Aadres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Karoliną Perzanowską-Wróbel, tel.: +48 22 209 24 14
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.66.2018
Termin realizacji: 4 miesiące od daty zawarcia Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60 %
Gwarancja Jakości - 20 %
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 22 209 24 63 , fax. 22 810 03 27, e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-10-31 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 714 do dnia 22.10.2018 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 1.822.420,40 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 2.988.870,17 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty co ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
drukuj