Liczba gości: 1045
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” - w podziale na 5 Zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” - w podziale na 5 Zadań.
Zadanie 1 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności drogowej będącego jednocześnie Koordynatorem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (dalej Nadzór inwestorski)
Zadanie 2 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dalej Nadzór inwestorski)
Zadanie 3 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności wodno-kanalizacyjnej i melioracyjnej (dalej Nadzór inwestorski)
Zadanie 4 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej (dalej Nadzór inwestorski)
Zadanie 5 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” w zakresie pełnienia funkcji Geodety wraz z zespołem w specjalności geodezyjnej (dalej Geodeta)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 5 miesięcy od daty Rozpoczęcia wyznaczonej przez Kierownika Projektu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- Zadanie 1 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych),
- Zadanie 2 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych),
- Zadanie 3 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
- Zadanie 4 – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
- Zadanie 5 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Jeżeli oferta składana jest na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wymaga aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia było ono wnoszone odrębnie dla każdego Zadania.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Doświadczenie personelu – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 22 209 24 74,
e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-10-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 1, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 76 875,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 119 310,00 zł brutto.

Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty co ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 2, Zadania nr 3, Zadania Nr 4 i Zadania nr 5, gdyż w tych zadaniach nie złożono żadnej oferty.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - 119 310,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - 119 310,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj