Liczba gości: 1009
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 63 w m. Kowiesy.
Opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 63 w m. Kowiesy.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.61.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2018
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-10-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 03.10.2018r., godz. 11:00,
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, 08.10.2018r., VII piętro, pok. 713
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty.
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj