Liczba gości: 1178
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem).
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2018
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia robot budowlanych będących przedmiotem nadzoru.
2. Szacowany termin realizacji Usługi będzie wynosił 21 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Usługi, która zostanie wyznaczona pisemnym poleceniem Kierownika Projektu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wydania polecenia rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotowego polecenia. W szacowany czas realizacji zamówienia wliczony jest 3 miesięczny okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca) wyłączony spod realizacji. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w tym okresie konieczne będzie również świadczenie Usługi Nadzoru nad tymi robotami, przy czym:
1) do 11 miesięcy w okresie prac projektowych i uzyskiwania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
2) do 9 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w czasie prowadzenia robót budowlanych,
3) 1 miesiąc na rozliczenie i odbiór ostateczny.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokość 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Prowadzenie serwera FTP – 10% = 10 pkt
c) Doświadczenie personelu - 30% = 30 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27,
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-10-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 714 do dnia 23.10.2018 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Przeprowadzone postępowania na roboty, nad którymi miał być pełniony nadzór inwestorski objęty przedmiotowym zamówieniem nie zakończyły się udzieleniem zamówienia. Takiej sytuacji Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania.
W związku z powyższym prowadzenie postępowania na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Projekt i budowa urządzeń umożliwiających odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków naturalnych na odcinku drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: 729 390,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 729 390,00 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj