Liczba gości: 1064
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Oddziału w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do siedziby Oddziału w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 % = 100 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Natalię Mierzicką-Konopko do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: nmierzicka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-10-05 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
pokój 713
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Partner XXI Sp. z o.o., ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze
Cena: 253 200,43 zł
Data udzielenia zamówienia: 15.11.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 253 200,43 zł
Oferta z najwyższa ceną: 314 574,92 zł
nmierzicka@gddkia.gov.pl drukuj