Liczba gości: 1639
Data wszczęcia postępowania: 2018-09-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w podziale na 5 Zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w podziale na 5 Zadań.
Zadanie 1 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie Zarządzania Kontraktem (dalej Konsultant)
Zadanie 2 – Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności drogowej (będącego jednocześnie Koordynatorem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) (dalej Nadzór inwestorski)
Zadanie 3 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności mostowej (dalej Nadzór inwestorski)
Zadanie 4 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej Nadzór inwestorski)
Zadanie 5 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienie funkcji Geodety wraz z zespołem w specjalności geodezyjnej (dalej Geodeta)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.58.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 5 miesięcy od daty Rozpoczęcia wyznaczonej przez Kierownika Projektu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- Zadanie 1 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
- zadanie 2 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
- zadanie 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
- zadanie 4 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych)
- Zadanie 5 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
Jeżeli oferta składana jest na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wymaga aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia było ono wnoszone odrębnie dla każdego Zadania.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Doświadczenie personelu – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 22 209 24 74,
e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-09-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 1, Zadania nr 4 i Zadania nr 5, gdyż w tych zadaniach nie złożono żadnej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zad. 2 - „4Mares Henryk Suchorzebrski”, 07-203 Somianka, Popowo-Letnisko, ul. Wesoła 11; zad. 3 - MBI Mostowe Biuro Inżynieryjne Grzegorz Zimnica, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21/120
Cena: Zadanie 2 - 110 700,00 zł brutto; Zadanie 3 - 94 710,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: zad 3 - umowa z dnia 24.09.2018; zad. 2 - 03.10.2018
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 2 - 2; Zadanie 3 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 2 - 110 700,00; Zadanie 3 - 94 710,00
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 2 - 146 370,00; Zadanie 3 - 94 710,00
schada@gddkia.gov.pl drukuj