Liczba gości: 1067
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-02
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania:
Zadanie 1 – Wiertnica hydrauliczna w formie przyczepy (wiertnica drogowa) – 3 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin;
Zadanie 2 – Aparat do badania nośności płytą statyczną VSS – 4 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin;
Zadanie 3 – Płyta do fraassa – 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.49.2018
Termin realizacji: Od daty podpisania umowy do 07.12.2018 r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (cena ofertowa brutto) – 60% = 60 pkt
Okres Gwarancji – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monika Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl ,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-08-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 729 w terminie do 10.08.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zad. 1 - Pan Marcin Sienicki, miejsce prowadzenia działalności woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Marki, miejsc. Marki, ul. Górska nr 3, 05-260, poczta Marki
Zad. 2 - Pan Marcin Sienicki, miejsce prowadzenia działalności woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Marki, miejsc. Marki, ul. Górska nr 3, 05-260, poczta Marki
Zad. 3 - Anton Paar Poland Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Cena: Zad. 1 - 453 870,00 zł brutto
Zad. 2 - 52 890,00 zł brutto
zad. 3 - 23 475,50 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: Zad. 1 - 18.09.2018r.
Zad. 2 - 18.09.2018r.
Zad. 3 - 30.08.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: Zad. 1 - 2
Zad. 2 - 3
Zad. 3 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zad. 1 - 453 870,00
Zad. 2 - 52 890,00
Zad. 3 - 23 475,50
Oferta z najwyższa ceną: Zad. 1 - 597 780,00
Zad. 2 - 142 470,90
Zad. 3 - 23 475,50
drukuj