Liczba gości: 861
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont budynku magazynu soli w Poczerninie w trybie zaprojektuj i buduj.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont budynku magazynu soli w Poczerninie w trybie zaprojektuj i buduj.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.34.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia wynosi 110 dni od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 30 %=30 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy – 10 % =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, lub w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 61, fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl ,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-06-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 26.06.2018r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty.
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj