Liczba gości: 1259
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-10
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń parteru budynku administracyjnego w części zajmowanej przez OD w Mińsku Mazowieckim ul. Polowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń parteru budynku administracyjnego w części zajmowanej przez OD w Mińsku Mazowieckim ul. Polowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.26.2018
Termin realizacji: 90 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 30 %
Doświadczenie Kierownika Budowy – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail mbakula@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-05-28 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do 28.05.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SUCHMAX „BIS” Bożena Suchenek
ul. Poniatowskiego 26, 05-280 Jadów
Cena: 296 777,04 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 02.07.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 296 777,04 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 296 777,04 zł brutto
drukuj