Liczba gości: 2961
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9”
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.20.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Termin realizacji Usługi będzie wynosił 58 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena– 60%
b) Jakość – 22%
c) Doświadczenie personelu Wykonawcy – 18%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-06-11 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Cena: 7 967 940,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 18.10.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 7 967 940,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 11 049 277,26 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj