Liczba gości: 1088
Data wszczęcia postępowania: 2018-03-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.18.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.11.2019 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami: Tel. +48 (22) 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-04-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 09.04.2018 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 5 784 326,35 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.07.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 5 784 326,35 zł
Oferta z najwyższa ceną: 5 784 326,35 zł
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj