Liczba gości: 2697
Data wszczęcia postępowania: 2018-03-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 60 w km 150+706 w m. Ciechanów.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 60 w km 150+706 w m. Ciechanów
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.8.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy zł).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 20 % = 20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-04-13 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 04.04.2018r., godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, 09.04.2018, godz. 11:30, pok. 713
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, 13.04.2018r., godz. 11:30, pok. 713
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FREYSSINET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Głuszycka 5
02-215 Warszawa
Cena: 6 851 938,44 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 28.05.2018
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 6 851 938,44 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 15 397 506,04 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj