Liczba gości: 1065
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu łącznic w węźle Lucynów z droga gminną (stary przebieg DK8)
Opis przedmiotu zamówienia: Odtworzenie oświetlenia drogowego na drodze S8 na odcinku od węzła Radzymin do węzła Wyszków i dostosowaniu tego oświetlenia do zmian w ustawie Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia dróg oraz wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu łącznic w węźle Lucynów z drogą gminną (stary przebieg DK8)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 120 dni od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego – od 15 grudnia do 15 marca)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Termin realizacji zamówienia – 20 %=20 pkt
Gwarancja jakości – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2018-05-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 07.05.2018r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert, tj. 7 086 581,08 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 9 858 141,59 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej postanowił jak na wstępie.
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj