Liczba gości: 1955
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 240+167 w m. Modła.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 240+167 w m. Modła.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.9.2018
Termin realizacji: Zmawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż
8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (cena ofertowa brutto) – 60%
Gwarancja jakości – 20%
Termin wykonania zamówienia – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami: Tel. +48 (22) 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-03-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 05.03.2018 r., godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert: 09.03.2018 godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj