Liczba gości: 1315
Data wszczęcia postępowania: 2018-01-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu oraz wykonanie ogrodzenia drogi w postaci siatki w ciągu drogi krajowej nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu oraz wykonanie ogrodzenia drogi w postaci siatki w ciągu drogi krajowej nr S17 na obwodnicy Garwolina od km 0+000 do km 12+797
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.2.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
Etap I – opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z uprawomocnieniem się Zgłoszenia wykonania robót budowlanych – w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy,
Etap II – realizacja robót budowlanych wraz z dokumentacja powykonawczą w terminie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się Zgłoszenia wykonania robot budowlanych.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Aspekt społeczny – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: P. Jolanta Machowska
Tel. +48 (22) 209 23 62, fax. +48 (22) 209 24 74
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-01-30 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 30.01.2018 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JURA BUDOWNICTWO Piotr Sztemberg
ul. Belgradzka 12 lok. 84
02-793 Warszawa
Cena: 2 930 653,35 zł
Data udzielenia zamówienia: 26.03.2018 r
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 2 784 000,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 930 653,35 zł
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj