Liczba gości: 1425
Data wszczęcia postępowania: 2017-11-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: „Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
Opis przedmiotu zamówienia: „Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Gołymin - Maków Mazowiecki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.76.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.11.2018 r. w tym projekt budowlano-wykonawczy wraz z uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę – 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 20 %
Termin wykonania zamówienia – 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-11-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
pokój 729 do dnia 22-11-2017r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 6 292 887,51 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 26.02.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 6 292 887,51
Oferta z najwyższa ceną: 6 292 887,51
drukuj