Liczba gości: 1027
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg krajowych do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa siatki przeciwśnieżnej.
Zadanie nr 2 – Dostawa palików drewnianych.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg krajowych do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa siatki przeciwśnieżnej.
Zadanie nr 2 – Dostawa palików drewnianych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.71.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, e-mail; mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-11-06 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zad. 1. MESH Sp. z o.o. ul. Rynek 1, 57-250 Złoty Stok
zad. 2 Azalia Wiesława Derlatka, Wielka Wieś 160, 27-215 Wąchock
Cena: zad. 1- 144 557,60 zł
zad.2- 167 907,30 zł
Data udzielenia zamówienia: zad.1- 04.12.2017 r.
zad.2- 11.12.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: zad.1- 1
zad.2- 1
Oferta z najniższą ceną: zad. 1- 144 557,60 zł
zad.2- 167 907,30 zł
Oferta z najwyższa ceną: zad. 1- 144 557,60 zł
zad.2- 167 907,30 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj