Liczba gości: 2341
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadań:
Zadanie 1) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku przejścia
przez m. Ciepielów.
Zadanie 2) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów – Lipsko.
Zadanie 3) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko
– granica województwa.
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadań:
Zadanie 1) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku przejścia
przez m. Ciepielów.
Zadanie 2) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ciepielów – Lipsko.
Zadanie 3) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Lipsko
– granica województwa.
UWAGA!
Materiały informacyjne będące załącznikiem do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze: GDDKiA.O.WA.D-3.241.66.2017
adres dla serwera: FTP 193.46.186.29
Login: O.WA.D-3.241.66.2017_O
Hasło: qiG9P/(4
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Marcinem Gromkiem, tel.: +48 22 209 24 28
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.66.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 15 miesięcy od daty podpisania Umowy, przy czym dla każdego z Zadań:
1) Przekazanie Zamawiającemu mapy oklauzulowanej przez właściwy organ
jako mapa do celów projektowych – do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63, e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-12-04 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do dnia 04.12.2017r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EGIS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Puławskiej 182,
02-670 Warszawa
Cena: 2 382 018,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 22.01.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: EGIS POLAND Sp. z o.o. - 2 382 018,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Multiconsult Polska Sp. z o.o. - 2 975 800,50 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj