Liczba gości: 1299
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Prace wykończeniowe oraz naprawcze pasów technologicznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C na odcinkach - strona lewa - od km 421+880 do km 422+100 oraz km 424+610 do km 424+650, strona prawa - od km 421+882 do km 422+080, od km 423+991 do km 424+192, od km 424+489 do km 424+689 oraz km 429+920, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Prace wykończeniowe oraz naprawcze pasów technologicznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C na odcinkach - strona lewa - od km 421+880 do km 422+100 oraz km 424+610 do km 424+650, strona prawa - od km 421+882 do km 422+080, od km 423+991 do km 424+192, od km 424+489 do km 424+689 oraz km 429+920, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 8 tygodni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zamówienia – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Tom III SIWZ Rozdział 2-6 oraz Tom IV zamieszczone są na serwerze ftp w folderze
GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2017
adres dla serwera FTP 172.25.10.26UWAGA! Zmiana adresu serwera FTP na: 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Anną Łazęcką , tel.: +48 22 209 24 14 UWAGA! zmiana osoby do kontaktu na Panią Karolinę Perzanowską- Wróbel tel. +48 22 209 24 14
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, e-mail; mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-11-02 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
w terminie do dnia 02.11.2017, godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTOSTRADA MAZOWIECKA Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa
Cena: 857 285,40 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.12.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 372 148,80 zł
Oferta z najwyższa ceną: 857 285,40 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj