Liczba gości: 1182
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2017
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.11.2018r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 20 %
Termin wykonania zamówienia – 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza P. Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-09-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
do dnia 25-09-2017r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 5 784 326,35 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 5 784 326,35 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj