Liczba gości: 1462
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: WYBURZENIE I BUDOWA WIATY NA SPRZĘT W KOZIENICACH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I BUDUJ
Opis przedmiotu zamówienia: Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.53.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 100 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 30 %=30 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10% =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz
Tel. +48 (22) 209 23 61, fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-09-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 18.09.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. Przedmiotowe zadanie ma charakter inwestycyjny i zostało przygotowane i wprowadzone do planu w 2017 r. programem inwestycyjnym zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu. Na realizację w/w zadania Zamawiający dysponuje tylko kwotą 390 000,00 zł w planie budżetowym na rok 2017
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj