Liczba gości: 1199
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont przepustu pod drogą krajową nr 48, km 75+904 w m. Korzeń
Opis przedmiotu zamówienia: Remont przepustu pod drogą krajową nr 48, km 75+904 w m. Korzeń
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl.
Termin składania ofert: 2017-08-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 714, do dnia 18.08.2017r., do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk
ulica płk. Jana Zientarskiego nr 1A lok. 114
26-600 Radom
Cena: 406 606,02 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 15.09.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 359 095,49 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 406 606,02 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj