Liczba gości: 2431
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu - remoncie nawierzchni w obrębie 9 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Garwolinie, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ostrołęce, Rejon w Płocku, Rejon w Przasnyszu, Rejon w Siedlcach oraz Rejon w Zwoleniu w podziale na 3 zadania: Zadanie 1 - skrzyżowanie Ostrzykowizna, rondo Różan, rondo Drobin, skrzyżowanie i rondo Przasnysz; Zadanie 2 - rondo Sobiekursk, skrzyżowanie Kędzierak, skrzyżowanie Sokołów Podlaski ul. Wolności, skrzyżowanie Sokołów Podlaski ul. Długa; Zadanie 3 - skrzyżowanie Lipsko.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu - remoncie nawierzchni w obrębie 9 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Garwolinie, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ostrołęce, Rejon w Płocku, Rejon w Przasnyszu, Rejon w Siedlcach oraz Rejon w Zwoleniu w podziale na 3 zadania: Zadanie 1 - skrzyżowanie Ostrzykowizna, rondo Różan, rondo Drobin, skrzyżowanie i rondo Przasnysz; Zadanie 2 - rondo Sobiekursk, skrzyżowanie Kędzierak, skrzyżowanie Sokołów Podlaski ul. Wolności, skrzyżowanie Sokołów Podlaski ul. Długa; Zadanie 3 - skrzyżowanie Lipsko.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.45.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 90 dni od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 2 – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 3 – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 22 %=22 pkt
Doświadczenie Kierownika Robót – 18% =18 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-08-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Zadanie 1
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp unieważnia w/w postępowanie w zakresie zadania nr 1, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zadanie 3
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp unieważnia w/w postępowanie w zakresie zadania nr 3, gdyż nie złożono żadnej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W zakresie Zadania nr 2
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: 6 574 592,41 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 2 - 26.09.2017
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 1 oferta
Zadanie nr 2 - 2 oferty
Zadanie nr 3 - nie złożono żadnej oferty
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - 9 612 697,82 zł/brutto
Zadanie nr 2 - oferta nr 2 - 6 574 592,41 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - 9 612 697,83 zł/brutto
Zadanie nr 2 - oferta nr 1 - 7 222 541,22
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj