Liczba gości: 1194
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 06.09.2017r.
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejonów i jednostek podległych.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejonów i jednostek podległych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.38.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
12 000, 00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena 60 % =60 pkt
2) Termin realizacji dostawy =20 pkt
3) Termin wymiany wadliwego produktu=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Ewę- Hajdas, tel. + 48 (22) 209 23 91, email: ehajdas@gddkia.gov.pl Generalna Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-09-06 11:30:00
Miejsce składania ofert: UWAGA ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 06.09.2017r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 729 w terminie do 01.09.2017r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JM DATA Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak , Trakt Lubelski nr 231L, 04-667 Warszawa,
Cena: 883 338,03 PLN
Data udzielenia zamówienia: 10.10.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 883 338,03
Oferta z najwyższa ceną: 992 371,50
drukuj