Liczba gości: 1570
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 14.04.2017
Wykonanie usług w zakresie utrzymania rzeki Raszynki na odcinku 6+680–8+000 zlokalizowanej na terenie gminy Raszyn.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie prac utrzymaniowych na rzece Raszynka obejmuje odcinek rzeki
o długości 1,320 km, w km 6+680–8+000. Prace należy wykonać zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną.
W zakres usług wchodzi:
- zakup gruntu zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną (SST)-Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,
- transport gruntu na odległość do 10 km,
- uzupełnienie wyrw w skarpach,
- ręczne plantowanie powierzchni skarp,
- zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,
- ułożenie geowłókniny,
- wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek 3x20 cm,
- humusowanie skarp z obsiewem.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.9.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena 60 % =60 pkt
2) Termin realizacji zamówienia 5 % =5 pkt
3) Aspekt społeczny 35%=35 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, e-mail; ehajdas@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-04-14 11:30:00
Miejsce składania ofert: ZMIANA TERMINU ZŁOZENIA I OTWARCIA OFERT NA 14.04.2017
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
OFERTA
w pokoju 729 w terminie do 11.04.2017 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakład robót Ziemnych Instalacji Wodno- Kan. Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „WODO-KOP” ul. Chmielna 22A/35 87-800 Włocławek 254 077,90 zł. brutto
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład robót Ziemnych Instalacji Wodno- Kan. Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych
„WODO-KOP”
ul. Chmielna 22A/35
87-800 Włocławek
Cena: 254 077,90
Data udzielenia zamówienia: 22.06,2017
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: 115 866,00
Oferta z najwyższa ceną: 391 363,61
drukuj