Liczba gości: 1542
Data wszczęcia postępowania: 2017-02-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 61 w miejscowości Młynarze w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 61 w miejscowości Młynarze w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.6.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) projekt budowlano-wykonawczy – 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy;
2) zrealizowanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą – 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail; ehajdas@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-03-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
OFERTA :w pokoju 729 - VII piętro, w terminie do 10.03.2017 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych ”OSTRADA” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych ”OSTRADA” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
Cena: 487 000,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 15.05.2017
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: z ceną: 487 000,00 zł. brutto
Oferta z najwyższa ceną: z ceną: 487 000,00 zł. brutto
drukuj