Liczba gości: 1385
Data wszczęcia postępowania: 2017-02-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TSO - Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie ( monitorowanie sygnałów alarmowych) w podziale na 2 zadania
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA ZMIANA TSO - Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie (monitorowanie sygnałów alarmowych) w podziale na 2 zadania:
ZADANIE 1 -REJON W BOŻEJ WOLI
ZADANIE 2 - REJON W GARWOLINIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.4.2017
Termin realizacji: Zadanie nr 1 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych

Zadanie nr 2 – 48 m-cy (nie wcześniej niż od 01.03.2017 r.)
W tym:
1 m-c - instalacja systemu alarmowego
47 m-cy – usługa monitorowania sygnałów alarmowych
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) CENA 70 % = 70 pkt
2) CZAS REAKCJI GRUPY INTERWENCYJNEJ 10 % = 10 pkt
3) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 10% = 10 pkt
4) CERTYFIKATY JAKOŚCI 10% = 10 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 27.02.2017 r., godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VIII piętro, p. 824, 27.02.2017 r., godz. 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zad. 1 - „Ochrona Juwentus” Sp. z o.o., ul. Poloneza 91, 02-826 Warszawa;
zad. 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „IKAR” J.P. Kalinowscy Spółka Jawna, ul. Konstytucji 3-go Maja 12, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: Zad. 1 - 180 261,42 zł brutto
Zad. 2 - 69 327,72 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: Zad. 1 i Zad. 2 - 14.03.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: Zad.1 - 1
zad. 2 - 2
Oferta z najniższą ceną: Zad. 1 - 180 261,42
zad. 2 - 69 327,72
Oferta z najwyższa ceną: Zad. 1 - 180 261,42
Zad. 2 - 87 347,22
mbogusz@gddkia.gov.pl drukuj