Liczba gości: 1422
Data wszczęcia postępowania: 2016-12-22
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03-808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętra: VI, VII, VIII) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25.
Opis przedmiotu zamówienia: Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętra: VI, VII, VIII) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.93.2016
Termin realizacji: 36 miesięcy
Wadium: nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1.Cena – 60 %=60 pkt
2. Częstotliwość prania wykładzin – 20 %=max 20 pkt
3. Użycie środków biodegradowalnych, przyjaznych środowisku – 20%=max 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail ehajdas@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-01-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
OFERTA w pokoju 729 w terminie do 03.01.2017 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe SOS BARWIT
Barbara Jakubczak
ul. Klemensiewicza 5a/32
01-318 Warszawa
Cena: 420 000,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 27.01.2017
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 420 000,00
Oferta z najwyższa ceną: 695 196,00
drukuj