Liczba gości: 1537
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 na odcinku Kamion - Młodzieszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 50 na odcinku Kamion - Młodzieszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.84.2016
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Bakuła tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27
Termin składania ofert: 2016-12-15 13:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 714, 15.12.2016 r., godz. 13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj