Liczba gości: 1332
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.82.2016
Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Ilość placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego 70 % = 70 pkt
2) Okres ważności bonów towarowych 30% = 30 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2016-12-05 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 05.12.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Cena: 256 200,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.12.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 256 200,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 256 200,00 zł
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj