Liczba gości: 2123
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-24
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.81.2016
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Doświadczenie kierownika budowy – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatą Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 03 27, e-mail mbakula@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2016-12-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
OFERTA w pokoju 714 piętro VII w terminie do 09.12.2016 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Małkinia Górna przy ulicy Kolejowej 30, 07-320 Małkinia Górna
Cena: 2 656 656,66 zł
Data udzielenia zamówienia: 28.12.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 2 656 656,66 zł
Oferta z najwyższa ceną: 3 945 754,02 zł
drukuj