Liczba gości: 1457
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-14
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 61 w miejscowości Młynarze w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 61 w miejscowości Młynarze w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.76.2016
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) projekt budowlano-wykonawczy – 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy;
2) zrealizowanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą – 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
Wadium: nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail ehajdas@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2016-11-29 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
OFERTA w pokoju 729 piętro VII w terminie do 29.11.2016 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 492 000,00 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 336 800,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
drukuj