Liczba gości: 1500
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 na odcinku Helenówka – Sycyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 na odcinku Helenówka – Sycyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.77.2016
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) projekt budowlano-wykonawczy – 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy;
2) zrealizowanie robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą – 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Doświadczenie kierownika robót – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2016-11-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 25.11.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
Cena: 3 213 990,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 03.02.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 3 213 990,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 3 970 071,00 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj