Liczba gości: 1621
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-25
Przedmiot zamówienia: Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia: Wizualizacja i rejestracja obrazów z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa mazowieckiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy:
a) dostarczenie kamer stanowiących własność Wykonawcy ( w przypadku montażu kamer obrotowych możliwość zdefiniowania minimum dwóch kierunków widzenia);
b) montaż kamer we wskazanych lokalizacjach wraz z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej, według obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa;
c) uzgodnienia przyłączy do sieci energetycznej niebędącej w zarządzie GDDKiA;
d) wyposażenie stanowisk kamerowych w zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę kamer w godzinach nie funkcjonowania oświetlenia ulicznego bądź awarii (wymagana praca kamer w ciągu całej doby);
e) wykonanie strony internetowej z podglądem sieci dróg krajowych województwa mazowieckiego oraz zbiorczego widoku wszystkich kamer;
f) zapewnienie serwera oraz łączności pomiędzy serwerem a kamerami;
g) dostarczenie obrazów z kamer i ich wizualizacja na stronie internetowej
h) bieżąca konserwacja i utrzymanie kamer;
i) naprawa lub wymiana uszkodzonych kamer i innych elementów systemu w czasie nie dłuższym niż 3 dni;
j) demontaż zainstalowanych kamer i innych urządzeń służących do realizacji umowy po jej zakończeniu w czasie nie dłuższym niż 30 dni;
k) przekazanie do osoby koordynującej umowę kwartalnego zbiorczego ze wszystkich punktów kamerowych raportu sprawności kamer w rozbiciu na dni i godziny sprawności działania/awarii(wzór raportu do uzgodnienia z Zamawiającym) stanowiącego podstawę do sporządzenia kwartalnego protokołu realizacji zamówienia dający Zamawiającemu podstawę do uregulowania należności;
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.74.2016
Termin realizacji: 24 miesiące
Wadium: nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Jakość obrazu – 20 %=max 20 pkt
Odświeżanie obrazu– 20%=max 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail ehajdas@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2016-11-04 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
OFERTA w pokoju 729 w terminie do 04.11.2016 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: BIT S.A.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ul. Ciołkowskiego 2/2A
15-245 Białystok
Cena: 364 808,85 zł
Data udzielenia zamówienia: 06.12.2016
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 361 620,00
Oferta z najwyższa ceną: 364 808,85
drukuj