Liczba gości: 1525
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska
Opis przedmiotu zamówienia: „Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska”, składającej się z:
1) ekspertyzy, zawierającej opis stanu istniejącego odwodnienia, szczegółowego ustalenia przyczyn odwodnienia niewłaściwie funkcjonującego oraz wnioski dotyczące jego poprawy z określeniem rodzaju prac koniecznych do wykonania
w celu zapewnienia właściwych stosunków wodnych, wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA materiałów projektowych (koncepcja programowa, projekt budowlany, inwentaryzacja powykonawcza, raporty z weryfikacji, projekty zamienne etc.),
2) koncepcji poprawy stosunków wodnych w pasie drogowym istniejących tras S2 i S79, na łącznym odcinku ok. 20 km oraz na terenach przyległych, sąsiadujących z trasami, istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania odwodnienia wymienionych odcinków dróg ekspresowych,
3) koncepcji odwodnienia nasypu drogowego na odcinku od 466+400 do 466+670 oraz w km od 467+200 do 467+300 wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA materiałów projektowych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.73.2016
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Termin realizacji – 20 %=20 pkt
Doświadczenie potencjału kadrowego – 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2016-10-28 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 28.10.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SWECO Engineering Sp. z o.o.
ul. Wielicka 30
30-552 Kraków
Cena: 127 920,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 08.12.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 127 920,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 127 920,00 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj