Liczba gości: 2202
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 489+325,68 do 504+094,76, w podziale na zadania: Zadanie A (Etap I i II)- od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem), Zadanie B (Etap III)- od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego” wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR wraz z opracowaniem wyników.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 489+325,68 do 504+094,76, w podziale na zadania: Zadanie A (Etap I i II)- od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem), Zadanie B (Etap III)- od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego” wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR wraz z opracowaniem wyników

Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.71.2016 :
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Zbigniewem Mrozińskim, tel.: +48 22 209 23 13.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.71.2016
Termin realizacji: a) Badania terenowe wraz ze sprawozdaniem z badań: 90 dni od dnia podpisania umowy,
b) Opracowanie wyników badań: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
c) Pozyskanie i analiza danych LiDAR wraz z opracowaniem: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania badań terenowych – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 729
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury P. Ewa Hajdas, pokój 729, tel +48 22 209 23 91,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Zbigniew Mroziński, tel.: +48 22 209 23 13.
Termin składania ofert: 2016-08-17 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 17.08.2016 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: ARCHEL USŁUGI ARCHEOLOGICZNE Sylwester Bochyński ul. Wiklinowa 6/73 20-541 Lublin, z ceną: 166 291,22 zł.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARCHEL USŁUGI ARCHEOLOGICZNE Sylwester Bochyński ul. Wiklinowa 6/73 20-541 Lublin
Cena: z ceną: 166 291,22 zł.
Data udzielenia zamówienia: 06.10.2016
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 166 291,22 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 883 076,17 zł
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj