Liczba gości: 1176
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Realizowanie usług w zakresie mycia samochodów służbowych GDDKiA Oddziału w Warszawie i w jednostkach podległych w podziale na 2 Zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: Realizowanie usług w zakresie mycia samochodów służbowych GDDKiA Oddziału w Warszawie i w jednostkach podległych w podziale na 2 Zadania.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2016
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zadanie 1:
a) Cena – 90%
b) Godziny dostępności usługi – 10%
Zadanie 2:
a) Cena – 90%
b) Termin wykonania usługi od momentu zgłoszenia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Monikę Bogusz, +48 22 209 23 91 fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach merytorycznych p. Ewelina Świętyniowską, tel. +48 (22) 209 23 88
Termin składania ofert: 2016-08-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 729 (VII piętro)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zadania 1 i 2, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj