Liczba gości: 1187
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2016
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 60%
b) Ilość placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego - 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach związanych z procedurą Panią Beatą Misiewicz tel. +48 22 209 23 61 fax. +48 22 209 24 74;
Termin składania ofert: 2016-07-28 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 713, 28.07.2016r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Cena: 134 400,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 05.08.2016
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 134 400,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 134 400,00 PLN
drukuj