Liczba gości: 1363
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań tj.
Zadanie nr 1– Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe – wywóz nieczystości płynnych /odpady niebezpieczne po badaniach laboratoryjnych/;
Zadanie nr 2– Rejon Grójec, Obwód Drogowy Białobrzegi - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 3– Rejon Ostrów Maz. Obwód Drogowy w Turzynie - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 4– Rejon Przasnysz, Obwód Drogowy Maków Maz. - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 5– Rejon Radom - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 6– Rejon Radom, Obwód Drogowy Iłża - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 7– Rejon Siedlce - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 8– Rejon Siedlce - wywóz nieczystości stałych /plastik/;
Zadanie nr 9– Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Łosice - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 10– Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Łosice - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 11– Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Sokołów Podl. - wywóz nieczystości stałych;
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.52.2016
Termin realizacji: 36 m-cy od daty podpisania umowy
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury P. Monika Bogusz, tel.: +48 22 209 23 91 fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Anna Snopkiewicz, tel.: +48 (22) 209 23 82.
Termin składania ofert: 2016-07-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 08.07.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zadań: 1,2,3,5,6,9,10, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zad. 4 - BŁYSK – BIS Sp. z o. o., ul. Stanisława Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki
Zad 7 i 8 - PUK SERWIS – Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce
Zad. 11 - Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kosowska 75, 08-300 Sokołów Podlaski,
Cena: Zad. 4 - 5 303,23 zł
Zad 7 - 13 044,24 zł
Zad. 8 - 684,29 zł
Zad. 11 - 25 421,30 zł
Data udzielenia zamówienia: Zad. 4 - 16.08.2016r.
Zad 7 - 09.08.2016r.
Zad. 8 - 09.08.2016r.
Zad. 11 - 12.08.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: Zad. 4 - 1
Zad 7 - 1
Zad. 8 -1
Zad. 11 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zad. 4 - 5 303,23
Zad 7 - 13 044,24
Zad. 8 - 684,29
Zad. 11 - 25 421,30
Oferta z najwyższa ceną: Zad. 4 - 5 303,23
Zad 7 - 13 044,24
Zad. 8 - 684,29
Zad. 11 - 25 421,30
drukuj