Liczba gości: 1563
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 na odcinku Lipsko – granica województwa w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część I na odcinku Maruszów - Kostusin
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 79 na odcinku Lipsko – granica województwa w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – część I na odcinku Maruszów - Kostusin
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2016
Termin realizacji: Zakończenie: 30.09.2017 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl, lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Marta Szymkiewicz, tel +48 22 209 23 62
- w sprawach merytorycznych p. Jarosław Wrzosek tel: +48 22 209 24 04
Termin składania ofert: 2016-07-11 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 713
do dnia 11-07-2016 r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOLIOR GROUP Sp. z o.o. ul. Marywilska 38/40,
03-228 Warszawa-Lider
Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski
Ul. Myśliborska 24a lok. 27
03-185 Warszawa
Cena: 873 300,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05.08.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 873 300,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 235 883,93
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj