Liczba gości: 1543
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! II Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Przebudowa urządzeń budowlanych polegająca na modernizacji istniejących przepompowni ścieków deszczowych P-1 km ist. 466+767 (km proj. 9+450) i P-2 km ist. 467+467 (km proj. 10+150) istniejącej drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Głębocka – węzeł Marki
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa urządzeń budowlanych polegająca na modernizacji istniejących przepompowni ścieków deszczowych P-1 km ist. 466+767 (km proj. 9+450) i P-2 km ist. 467+467 (km proj. 10+150) istniejącej drogi ekspresowej S-8 na odcinku węzeł Głębocka – węzeł Marki
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.47.2016
Termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości– 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach proceduralnych p. Marta Szymkiewicz, tel +48 22 209 23 62
w sprawach merytorycznych p. Iwona Wadecka tel: +48 22 209 24 44
Termin składania ofert: 2016-07-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 12.07.2016, godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POMP 4 EKO Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 321
01-919 Warszawa
Cena: 349 915,32 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.08.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 349 915,32 zł
Oferta z najwyższa ceną: 349 915,32 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj