Liczba gości: 2416
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-16
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Roboty budowlane polegające na
1. Budowie kanału ulgi dla Kanału Załuskiego w miejscowości Jaworowa i Rybie gm. Raszyn.
2. Remoncie drenażu wzdłuż ul. Regulskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Bodycha (granica Miasta Warszawy).
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane polegające na
1. Budowie kanału ulgi dla Kanału Załuskiego w miejscowości Jaworowa i Rybie gm. Raszyn.
2. Remoncie drenażu wzdłuż ul. Regulskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Bodycha (granica Miasta Warszawy).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.46.2016
Termin realizacji: 3 miesiące od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Termin wykonania – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach proceduralnych p. Marta Szymkiewicz, tel +48 22 209 23 62
w sprawach merytorycznych p. Joanna Krzemińska tel: +48 22 209 24 50
Termin składania ofert: 2016-07-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 20.07.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAYLOR Sp. z o.o.
ul. Bursaki 18A
20-150 Lublin
Cena: 3 757 473,85
Data udzielenia zamówienia: 06.09.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 2 774 390,58
Oferta z najwyższa ceną: 7 414 261,34
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj