Liczba gości: 8886
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ! IX ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI PN.:
• „Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (Kontrakt 1)
• „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt”
(z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km”(Kontrakt 2)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:
• „Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (Kontrakt 1)
• „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt”
(z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km”(Kontrakt 2)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.32.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 55 miesięcy od daty podpisania umowy zastrzeżeniem zawieszenia realizacji usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 79 miesięcy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Przewiduje się, że kontrakt :
• „Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (Kontrakt 1) będzie realizowany w okresie 33 miesięcy
• „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km” (Kontrakt 2) będzie realizowany w okresie 34 miesięcy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 80 % = 80 pkt
Metodyka – 10 % = 10 pkt
Zatrudnienie na umowę o pracę - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami n/w osoby:
- Pani Joanna Gomoradzka tel: +48 22 209 24 63 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. procedury przetargowej;
- Pan Antoni Muziński tel: +48 22 209 24 44 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2016-08-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm: Lider - TPF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szyszkowej 34, 02-285 Warszawa
Partner – TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej: GETINSA – PAYMA S.L.) z siedzibą w Madrycie przy ul. Ramon de Aquinaga 8
Cena: 10 465 147,50 złotych brutto
Data udzielenia zamówienia: 12.07.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: 9 333 240,00 złotych brutto
Oferta z najwyższa ceną: 23 431 044,90 złotych brutto
drukuj