Liczba gości: 3695
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-15
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! V ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.33.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 55 miesięcy od daty podpisania umowy zastrzeżeniem zawieszenia realizacji usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 79 miesięcy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Zgodnie z przyjętym w ww. postępowaniu kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby termin realizacji był nie dłuższy niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena – 80 % = 80 pkt
2) Metodyka – 10 % = 10 pkt
3) Zatrudnienie na umowę o pracę - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Bakuła tel.: +48 22 209-24-63 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. procedury przetargowej;
Ewa Gniwek tel.: +48 22 209- 24-05 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 2016-08-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Jagiellońska nr 88,B.51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa
Cena: 5 088 340,73 złotych brutto
Data udzielenia zamówienia: 10.07.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 2 997 202,50 złotych brutto
Oferta z najwyższa ceną: 7 747 770,00 złotych brutto
drukuj