Liczba gości: 1605
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont budynku magazynowego na terenie obwodu drogowego w Ślepkowie Szlacheckim
Opis przedmiotu zamówienia: Remont budynku magazynowego na terenie obwodu drogowego w Ślepkowie Szlacheckim
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.26.2016
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin realizacji– 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury p. Ewa Hajdas, tel. +48 22 209 23 91,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Andrzej Kaliszuk, tel. +48 22 209 23 77
Termin składania ofert: 2016-04-29 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Oddział w Warszawie , ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 29.04.2016r do godz.. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 Nr poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: MABO Małgorzata Bober ul. Płocka 14c, 09-200 Sierpc
Cena: 328 732,49 zł. brutto
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 241 541,37
Oferta z najwyższa ceną: 373 829,21
drukuj